Statut klubu


STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ÓSEMKA” CHOJNICE

Na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 roku nr 25, poz. 113) w związku z ustawą z dnia 10 stycznia 1996 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1996 roku, nr 27, poz. 118) i ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 roku nr 96 poz. 873 powołuje się Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” przy  Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 § 1

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu, zwane w dalszej części statutu „Klubem”, przyjmuje nazwę UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ÓSEMKA” CHOJNICE.

§ 2

Siedzibą Klubu jest Gimnazjum Nr 1 mieszczące się w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej 44, z adresem 89 – 604 Chojnice ul. Młodzieżowa 44.

§ 3

Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności miasta Chojnice oraz powiatu chojnickiego.

§ 4

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 w/c ustawy o kulturze fizycznej oraz spełnia kryteria organizacji pożytku publicznego w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę.

 § 6

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 7

Klub działa na podstawie w/c ustawy o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 § 8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cele Klubu oraz ich realizacja.

§ 9

Celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,
 3. rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną,
 4. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
 5. organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży.

§ 10

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
 2. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,
 3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 4. uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych,
 5. upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych,
 6. udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI,
 7. organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjno-sportowych oraz  szkoleniowych.

§ 11

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. kierownictwem, radami szkoły i samorządem uczniowskim,
 2. organami rządowymi i samorządowymi,
 3. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,
 4. osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
 5. osobami fizycznymi.

§ 12

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 3. bazie sportowo – rekreacyjnej szkoły oraz jednostek komunalnych,
 4. dotacjach z jednostek rządowych i samorządowych,
 5. darowiznach.
Rozdział III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§ 13

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

 § 14

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, rodzice uczniów i nauczyciele.
 2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klub za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§ 15

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu poprzez głosowanie, na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

 § 16

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu podczas Walnego Zebrania Klubu,
  2. wybierać i być wybieranym do władz klubu,
  3. zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. brać udział w zajęciach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
  5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej 16 lat.
 3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3 ÷ 5 stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

 § 17

 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
  1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
  2. brać czynny udział w działalności Klubu – w tym w uczestniczeniu w Walnych Zebraniach Klubu,
  3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
 3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

 § 18

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. wystąpienia z Klubu,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. rozwiązania Klubu.
 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
  1. nie spełnia wymagań statutowych,
  2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  3. działa na szkodę klubu,
  4. nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres pół roku,
  5. zalega z płatnością składek przez okres pół roku i mimo pisemnego wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1 ÷ 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
Rozdział IV. Nagrody i wyróżnienia.

 § 19

Członkom Klubu za wzorowe wykonywanie zadań, obowiązków, aktywność
na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe
i wychowawcze przyznawane mogą być następujące nagrody i wyróżnienia:

 1. pochwały ustne lub pisemne,
 2. nagrody,
 3. dyplomy.
 Rozdział V. Postępowanie dyscyplinarne.

 § 20

 1. W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary dyscyplinarne:
  1. upomnienie ustne bądź pisemne,
  2. nagana,
  3. pozbawienie członkostwa Klubu.
 2. Organem dyscyplinarnym Klubu pierwszej instancji jest Zarząd Klubu, a organem odwoławczym Walne Zebranie Klubu. Do trybu odwoławczego stosuje się odpowiednio regulację zawartą w § 18 ust. 3.
Rozdział VI. Władze Klubu oraz ich organizacja.

§ 21

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata,
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne

Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 § 22

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej za okres objęty sprawozdaniem,
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,
  5. dokonywanie zmian w statucie Klubu,
  6. określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
  7. uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
  9. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
   1. wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
   2. dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku jednak nie później niż do 31 marca.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na trzy lata, przed upływem kadencji, jednak nie później niż do 31 marca.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 30% liczby członków Klubu.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. W uzasadnionych przypadkach porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może zostać zmieniony.
 5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 6. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
 7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klub zmieniony lub rozszerzony.
 8. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust. 1

§ 24

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
  1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz § 32 ust. 1, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 3. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 § 26

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 10 członków, w tym z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
 3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków

Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie,
z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 27

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  7. zarządzanie majątkiem Klubu,
  8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go jeden z wiceprezesów wyznaczony przez Zarząd.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 5 członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
  1. będące członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
  2. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
  3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  5. wykonywania innych czynności przewidzianych w Statucie.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo:
  1. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarki,
  2. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
  3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§ 30

 1. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 2. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków w tym Przewodniczącego lub Sekretarza, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub sekretarza.

§ 31

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym,
  2. ustania członkostwa w Klubie,
  3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
 2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną większością głosów i przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

§ 32

 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało z przyczyn określonych § 31 pkt.1 ppkt. 2,3,4 władzom tym przysługuje prawo przyjęcia nowych członków spośród członków Klubu, z zastrzeżeniem, że liczba osób nowo przyjętych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 33

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

Rozdział VII. Majątek Klubu.

 § 34

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe:
 2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, zapisów i spadków,
  3. z dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
  4. z majątku Klubu,
  5. z innych źródeł.

§ 35

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabyć prawa i zaciągnąć zobowiązania.
 2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 § 36

Zabrania się Zarządowi:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów jak w ust. 1 i 2 lub pracowników i ich osób bliskich na zasadach innych niż dla osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy i ich osoby bliskie.
Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 37

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 24 ust. 2 i § 25 ust. 2, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 członków obecnych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 38

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
 2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Wiceprezesi Zarządu Klubu.
Rozdział IX. Przepisy końcowe

 § 39

Interpretacja postanowień statutu należy do Zarządu Klubu.

 § 40

Z dniem wejścia niniejszego statutu wszystkie organy Klubu działają wg zasad i kompetencji przez niego określonych.

 § 41

Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą statut obowiązujący dotychczas.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s